SYDSVENSKA ORKIDÈSÄLLSKAPET

Stadgar §3   SOS skall verka för att popularisera och sprida kunskaper om orkidéer och orkidéodling samt medverka till att såväl inhemsk som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

 

            Intresserad av orkidéer?

Sydsvenska Orkidésällskapet (SYS) är sedan 1972 en fristående ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling.

Föreningen skall sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling genom en aktiv föreningsverksamhet samt genom utställningar, föredrag och kurser. 

Medlemmarna träffas ca en gång i månaden för att lyssna på föredrag och se bildvisningar, deltaga i utbildningar, utbyta erfarenheter, köpa och sälja plantor genom orkidéloppis och auktioner. Föreningen anordnar nästan varje år subventionerade resor till orkidéutställningar i Tyskland och Danmark. 

SYS medverkar också till att såväl inhemska som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar, som finns.

 


Välkommen i vår förening

 Medlemskap i Sydsvenska Orkidésällskapet kostar 100:- / år för enskild medlem/familj. Avgiften sätts in på vårt Plusgiro 63 97 26-9

Då är du välkommen på alla våra möten, kan följa med på resor, låna böcker, lyssna på föredrag, träffa orkidévänner  mm 

  1.  

 Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och mejladress.

  

 


               Information och protokollProtokoll från konstituerande styrelsemöte                                             i Sydsvenska Orkidésällskapet,  onsdagen den 13 februari 2019

Närvarande ledamöter:      Nils-Bertil Persson, Siv Holmberg, Gunlög Grimbäck, Arne Nordgren, Gerd Lundh, Lars Andersson, Marie Widén

Ej närvarade:                      Bodil Persson, Cornelia Röjner                                     

 §       1           Mötet öppnas

 §       2           Val av mötessekreterare                             Gerd Lundh

 §       3           Val av justeringsman                                  Lars Andersson

 §       4           Godkännande av dagordning

§       5             Konstituering av Styrelsen för 2019

Ansvarsområde i styrelsen:

Nils-Bertil Persson               ordförande

Siv Holmberg                       kassör, vice ordförande   

Gerd Lundh                         sekreterare, rese ansvarig

Bodil Persson                      ledamot, rese ansvarig, fika ansvar

Gunlög Grimbäck                 ledamot, ansvarig för mötes föreläsningar

Arne Nordgren                     ledamot

Lars Andersson                   ledamot

Cornelia Röjner                    suppleant, ansvarig för hemsidan

Marie Widén                        suppleant

§    7           Till firmatecknare för föreningen Sydsvenska Orkidésällskapet                                                          org.nr 846004-8096) valdes ordförande Nils-Bertil Persson och kassör                                          Siv Holmberg att teckna föreningen var för sig.

 §   8            Nästa styrelsemöte 9 april

 §    9           Övrigt

 §    10         Mötet avslutas

                 Gerd Lundh sekreterare                              Justeras: Lars Andersson

 

 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Protokoll fört vid årsmöte för Sydsvenska Orkidésällskapets

den 20 februari 2019 på Folkets Hus i Lomma

 § 1    Ordförande Nils-Bertil Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2    Årsmötets utlysning godkändes.

§ 3    Föredragningslistan godkändes.

§ 4    Till mötesordförande valdes Cornelia Röjner

§ 5    Till mötessekreterare valdes Gerd Lundh

§ 6    Till justeringsmän och rösträknare valdes Thomas Davy och Marie Widén

§ 7    Verksamhetsberättelsen för år 2018 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8    Resultat- och Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 9    Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 10   Årsmötet beslutade enligt förslaget från revisorerna att bevilja styrelsen

         ansvarsfrihet för år 2018.

§ 11   En motion av Börje Boklund avseende justering av § 16 i föreningens stadgar

         bordlades åter till extra årsmöte 2019 att ta fram förslag till ny formulering.  

 § 12   Val till styrelsen och adjungerad:

       Ordförande:         Nils-Bertil Persson       omval för 2019

         Ledamöter:          Bodil Persson               omval 2019/2020

                                        Gunlög Grimbeck          omval 2019/2020

                                        Lars Andersson            nyval 2019/2020

    Adjungerad till 

         Styrelsen:              Cornelia Röjner            omval för 2019

                                        Marie Widén                omval för 2019         

         

§ 13   Val av revisorer:

       Revisorer:          Ulf Lennerling               omval för 2019

                                        Sture Svensson            omval för 2019

         Revisor suppleant:      P-G Röjner              nyval för 2019

 § 14   Valberedning:

                                       Cornelia Röjner         omval för 2019

                                         Ole Djurslev                omval för 2019         

 § 15   Medlemsavgiften lämnas oförändrad för år 2020.          

§ 16   Budgetförslag för 2019 presenterades av kassör och godkändes.

§ 17   Mötesordförande avslutade årsmötet.


 Vid protokollet

 Gerd Lundh,   mötessekreterare

 Justeras:  

Thomas Davy                            Marie Widén


 

         ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2018

Protokoll fört vid årsmöte för Sydsvenska Orkidésällskapets

den 14 februari 2018 på Folkets Hus i Lomma

 § 1    Ordförande Nils-Bertil Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2    Årsmötets utlysning godkändes.

 § 3    Föredragningslistan godkändes.

 § 4    Till mötesordförande valdes Cornelia Röjner

§ 5    Till mötessekreterare valdes P-G Röjner

 § 6    Till justeringsmän och rösträknare valdes Thomas Davy och Marie Widén         

 § 7    Verksamhetsberättelsen för år 2017 godkändes och lades till handlingarna.

 § 8    Resultat- och Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

 § 9    Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

 § 10   Årsmötet beslutade enligt förslaget från revisorerna att bevilja styrelsen

         ansvarsfrihet för år 2017.

 § 11   En motion av Börje Boklund avseende justering av §16 i föreningens stadgar

         bordlades till 2018 års årsmöte. Motionen bordlades åter och styrelsen fick i

         uppdrag att ta fram förslag till ny formulering.

 § 12   Val till styrelsen och adjungerad:

          Ordförande:       Nils-Bertil Persson       omval för 2018

          Ledamöter:         Siv Holmberg               omval 2018/2019

                                      Bodil Persson               omval 2018/2019

          Suppleant :          Arne Nordgren             nyval 2018/2019

   Adjungerad till Styrelsen:                 Cornelia Röjner            omval för 2018

                                                                 Marie Widén                omval för 2018         

    § 13   Val av revisorer:

               Revisorer:    Ulf Lennerling               omval för 2018

                                        Sture Svensson            omval för 2018

             Revisorsuppleant:  Carin Borgström           omval för 2018

 § 14         Valberedning:   Cornelia Röjner            omval för 2018

                                            Ole Djurslev                omval för 2018         

 § 15   Medlemsavgiften lämnas oförändrad för år 2019. 

 § 16   Budgetförslag för 2018 presenterades av kassör och godkändes.

 § 17   Under övriga frågor framkom förslag och önskemål om Fadderskap och

         bättre omhändertagande och ansvar för nya medlemmar, vilket styrelsen

         tillsammans med medlemmarna på årsmötet beslöt omedelbart åtgärda.

 § 18   Mötesordförande avslutade årsmötet.

        Vid protokollet    P-G Röjner mötessekreterare

         Justeras:  Thomas Davy                              Marie Widén

 

    

  


               ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2017

 Protokoll fört vid årsmöte för Sydsvenska Orkidésällskapet                  den 22 mars 2017 på Folkets Hus i Lomma

 § 1    Ordförande Nils-Bertil Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2    Årsmötets utlysning godkändes.

 § 3    Föredragningslistan godkändes.

 § 4    Till mötesordförande valdes sittande

 § 5    Till mötessekreterare valdes Thomas Davy.

 § 6    Till justeringsmän och rösträknare valdes Irene Danielsson och Ewa Wramling.

 § 7    Verksamhetsberättelsen för år 2016 godkändes och lades till handlingarna.

§ 8    Resultat- och Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 9    Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 10  Årsmötet beslutade enligt förslaget från revisorerna att bevillja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§ 11   En motion avseende justering av §16 i föreningens stadgar hade lämnats in av Börje Boklund. Frågan bordlades till nästa årsmöte och styrelsen fick i uppdrag att ta  fram förslag till ny formulering.

§ 12   Val till styrelsen och adjungerad:

        Ordförande:              Nils-Bertil Persson       omval för 2017

         Ledamöter:              Bodil Persson               omval 2017/2018

                                        Gunlög Grimbäck          omval 2017/2018

                                        Greger Larsson            nyval 2017/2018

         Adjungerad till Styrelsen:  Cornelia Röjner    omval 2017              

 § 13   Val av revisorer:

          Revisorer:               Ulf Lennerling               omval för 2017

                                        Sture Svensson            omval för 2017

          Revisorsuppleant:     Carin Borgström           omval för 2017

 

§ 14   Valberedning:         Cornelia Röjner            omval för 2017

                                        Ola Djurslev                omval för 2017         

§ 15   Medlemsavgiften lämnas oförändrad för år 2018. 

§ 16   Budgetförslag för 2017 presenterades av kassör och godkändes.

§ 17   Inga övriga frågor framkom på årsmötet

§ 18   Mötesordförande avslutade årsmötet och framförde ett speciellt tack till föreningens eldsjälar för deras insats.

         

 Vid protokollet

 Thomas Davy

mötessekreterare

 

 Justeras:  

 Inger Danielsson                        Ewa Wramling

 

 

 

______________________________________